TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.NO:_________________
C.NO:_________________

T.C.

Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli
 

ARAÇ SATIŞ VEKALETİ

ARAÇ PLAKASI....:
MARKASI...........:
MODELİ.............:
CİNSİ................:
TİPİ..................:
MOTOR SERİ NO..:
ŞASİ SERİ NO.....:

Yukarıda plaka numarası, markası, modeli, cinsi tipi, motor seri no, şasi seri no.su yazılı bulunan aracımı beni temsilen dilediğine dilediği bedel ve koşullarda gerek kat’i ve gerekse mülkiyeti muhafaza kayıtlı olarak satmaya, satış bedellerini almaya, (ahzu kabza) ilgili noterliklerde satış senetlerini tanzim ve imzalamaya, gerektiğinde anlaşarak feshe, arta kalan alacaklarım için lehime verilen emre muharrer senetleri almaya, vadelerinde tahsil etmeye, gerekli yasal işlemleri yapmaya, borç tamamen tarafıma ödendiğinde alıcı lehine ibraname vermeye, mülkiyeti muhafaza kayıtlı satıldığı takdirde mülkiyet üzerimde kalmak koşulu ile vasıtanın üçüncü şahıslara alıcı tarafından satımı için muafakatlar vermeye, ilgili trafik şube veya bürolarına müracaatlarda bulunarak zayiinden ruhsat çıkartmaya, ruhsatları talep ve teslim almaya, teslim ve tesellüm tutanaklarını imzalamaya, istenecek olan evrak ve belgeleri ibraza, aracı hurdaya çıkartmaya, hurda belgelerini almaya, vasıtanın ilgili trafikten, vergi dairesinden kaydının silinmesi için yasal işlemleri yapmaya,araç tesçiline ilişkin geçici belge imzalamaya, vasıtanın dilediği trafik bürosuna naklini yaptırmaya, tesciline muvafakat vermeye, trafikten çekmeye, çekme belgesi almaya, ve yine adıma yapılmış trafik sigorta poliçelerini iptal ettirmeye, evraklarını tanzim ve imzalamaya, poliçe bedellerini ahzu kabza almaya, sulh ve ibraya,Haciz ve rehin takyidat ları kaldırmaya ve yazıları almaya yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, ilgili vergi dairesine ınüracaatla vergi mükellefiyeti tesis ettirmeye ve vergi numarası almaya, izinli ve yetkili olmak üzere başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere: SADIK DİLMAÇ TC: 23843494850 - MUSTAFA ALİ DİLMAÇ TC:23855494404 -  MUSA ERMİŞ TC:28313395194 - ARİF YÜRÜKOĞLU TC:18731302454 - MEHMET ÇETİN TC:36922667472 - SİNAN YERLİKAYA TC:37657608068 - OSMAN BAŞ TC:21329187340 - TUNCAY ÖZTÜRK TC:32500776932 - HASAN BAKİ TC:43465955584 birlikte veya ayrı hareketle vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN ………. :